Obserwuj bloga przez email

Chrrrupiący konkurs z czekoladą

Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie


konkurs z e.wedel


E.Wedel zaskakuje chrrrupiącymi czekoladami z owocowymi cząsteczkami. Przygotuj się na prawdziwą eksplozję smaków
Wedel dla wszystkich fanów na słodki początek Nowego Roku przygotował prawdziwą niespodziankę. Są to tabliczki o niezwykle oryginalnych smakach, które stanowią połączenie najlepszej wedlowskiej czekolady (białej, gorzkiej lub mlecznej), chrupków oraz cząstek egzotycznych owoców. To zestawienie idealne, które teraz możesz sobie chrrrupnąć i Ty!

Moda na chrupanie trwa i została wzbogacona o owocową nutę! Nowe produkty Wedla z serii czekolad Chrrrup to coś zupełnie wyjątkowego. Chrrrupiące czekolady są dostępne w trzech pysznych odsłonach. Stanowią one doskonałą przekąskę dla miłośników czekolady i egzotycznych owoców. Pierwsza z nich to połączenie białej czekolady, chrupków i cząsteczek mango. Ci, którzy preferują gorzką czekoladę, z pewnością będą chcieli spróbować wersji z chrupkami i cząstkami owocowymi grejpfruta. Trzecia propozycja to połączenie smaku cząstek pomarańczy z mleczną czekoladą oraz chrupiącymi dodatkami. 

Wszystkie nowe czekolady Chrrrup zapewniają niepowtarzalne doznania smakowe, a ponieważ są ich trzy wersje na pewno każdy miłośnik słodkości znajdzie swoje ulubione połączenie.


Czekoladę uwielbiam, nie jest to tajemnicą, prawda? Wiem, że i wśród Was jest sporo jej wielbicieli. Dla tych własnie osób mam konkurs, w którym do wygrania jest między innymi zestaw czekolad Wedel. 
Konkurs jest organizowany na blogu Codzienna Kuchnia Niecodzienna, a sponsorem nagród jest firma E.Wedel, a wygrać można taki oto zestaw:


  • wyciskarka do cytrusów, 
  • 3 czekolady Chrrrup, 
  • t-shirt, 
  • kolorowy proszek do obsypywania się,
  • torba na ramię.


Chcesz wziąć udział w konkursie i mieć szansę na wygranie takiego właśnie zestawu? 

Odpowiedz na pytanie:
Komu podarujesz tabliczkę najsmaczniejszej czekolady i dlaczego?

Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach poniżej lub przesyłajcie na maila:

Na Wasze odpowiedzi czekamy do niedzieli 7. lutego 2016 r.

Spośród wszystkich przesłanych odpowiedzi zostaną wybrane 3, a ich autorzy nagrodzeni powyższym zestawem słodkości i upominków. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do dwóch dni po zakończeniu konkursu.

Poniżej znajdziecie szczegółowy Regulamin Konkursu :)


Zapraszam do zabawy i życzę szczęścia :)
REGULAMIN KONKURSU „Chrrrupiący konkurs z czekoladą”

§ 1 
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą „Chrrrupiący konkurs z czekoladą” (w dalszej cześć zwany „Konkursem”). 
2. Organizatorem Akcji jest blog Codzienna Kuchnia Niecodzienna.
3. Obsługę techniczną Akcji będzie prowadziła 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236) przy ulicy Świętojerskiej 5/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000037818, NIP: 118-15-75-985, kapitał zakładowy: 50 000 zł (Koordynator), działająca na zlecenie E.Wedel.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie 3 najciekawszych odpowiedzi na konkursowe pytanie.
5. Konkurs prowadzony jest poprzez stronę internetową pod adresem www.daylicooking.pl  (zwana w dalszej części „Stroną WWW”).
6. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie konsumenci i w rozumieniu prawa, posiadający adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pełną zdolność do czynności prawnych (zwani w dalszej części „Uczestnikami”). 
7. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.  
8. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, będącego administratorem danych osobowych w rozumieniu, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883)
9. Organizator informuje, iż dane osobowe Uczestników, uzyskane w trakcie trwania Konkursu, będą przetwarzane wyłącznie w związku z przeprowadzeniem Konkursu, a ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, przede wszystkim do przyznania i wydania nagród. 
10. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

§ 2
Przebieg konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 30 stycznia 2016 r. i trwa do dnia 7 lutego 2016 r.
2. W trakcie trwania konkursu Organizator opublikuje na stronie WWW post dotyczący Konkursu.
3. Organizator nagrodzi 3 osoby, które w komentarzach pod wpisem na WWW lub w wiadomości przesłanej na adres mailowy konkurs@daylicooking.pl w najciekawszy sposób odpowiedzą na pytanie: Komu podarujesz najsmaczniejszą tabliczkę czekolady i dlaczego? Wartość jednego zestawu wynosi 200 zł (dwieście złotych).
4. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę (zwaną w dalszej części „Nagrodą Główną”) składającą się z nagród rzeczowych:
a) torby
b) t-shirtu
c) wyciskarki do cytrusów
d) 3 czekolad Chrrrup
e) proszku do obsypywania się 
5. Nagroda jest niepodzielna. Rezygnacja przez Zwycięzcę Konkursu z któregokolwiek z elementów Nagrody Głównej jest równoznaczna z rezygnacją z pozostałych.  
6. Zwycięzca w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.), po otrzymaniu Nagród obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: podania danych po upływie wyznaczonego terminu, 
2.7.1. podania błędnych danych,
2.7.2. nie podjęcia wysłanej paczki w terminie.
8. Nagroda zostanie dostarczona przez Organizatora za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
9. Nagrody zostaną wysłane w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

§ 3
Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą e-mailową na adres: konkurs@daylicooking.pl . W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs z Chrrrup” – reklamacja. Wiadomość e-mailowa może być wysłana w terminie od dnia rozpoczęcia Konkursu, jednakże nie później niż do dnia 06 lutego 2016 r. 
2. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania wiadomości email. 
3. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie. 
4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach kodeksu cywilnego. 
5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 


§64
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na Stronie WWW konkursu. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników w toku Konkursu. 
3. Zmiany Regulaminu publikowane będą na Stronie WWW i wchodzą w życie z dniem publikacji.
4. Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych w Regulaminie, tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych bądź opublikowane drukiem są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu, o czym uczestnik zostanie poinformowany w drodze mailowej. 
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem.
6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...